GMK8 - BTVN 02

GMK8 - BTVN BUỔI 2 (#103)


Rất tệ, không giá trị Rất hay, hữu ích
(điểm tốt, điểm chưa tốt)
(Không bắt buộc)