GMK8 - BTVN 03

GMK8 - BTVN BUỔI 3 (#107)
(thu thập đánh giá của 5 người về cách anh/chị làm việc)
Rất tệ, không giá trị Rất hay, hữu ích
(điểm tốt, điểm chưa tốt)
(Không bắt buộc)