GMK8 - BTVN 04

GMK8 - BTVN BUỔI 4 (#108)
Rất tệ, không giá trị Rất hay, hữu ích
(Không bắt buộc)