GMK8 - BTVN07

GMK8 - BTVN07 (FEEDBACK GIỮA KHÓA) #109


Phần 1: FEEDBACK VỀ CHUYỂN HÓA CÁ NHÂN


Phần 2: FEEDBACK VỀ LÝ THUYẾT VÀ NỘI DUNG BÀI HỌC


Rất tệ Rất hữu ích và giá trị
Rất tệ Rất hữu ích và giá trị

PHẦN 3: FEEDBACK VỀ BTC VÀ CÔNG TÁC VẬN HÀNH


Rất tệ Rất hữu ích và giá trị
Rất tệ Rất hữu ích và giá trị

Phần 4: ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ LỚP HỌC


THẤT VỌNG CỰC KỲ TUYỆT VỜI