GMK8 - BTVN 08

GMK8 - BTVN BUỔI 8 (#113)
Rất tệ, không giá trị Rất hay, hữu ích
(điểm tốt, điểm chưa tốt)
(Không bắt buộc)