GMK8 - BTVN 09

GMK8 - BTVN BUỔI 9 (#115)
Rất tệ, không giá trị Rất hay, hữu ích
(điểm tốt, điểm chưa tốt)
(Không bắt buộc)
(Không bắt buộc)