GMK8 - BTVN 11

GMK8 - BTVN BUỔI 11 (#117)


CẤP ĐỘ THAN ĐÁ

(Bắt buộc)


CẤP ĐỘ KIM CƯƠNG

(Khuyến khích)


(Nếu có)
(Không bắt buộc)