[GMK5]  BTVN 2 - TỔNG KẾT HỌC PHẦN RÀ NGHIỆP

GMK5 BT2 TT NỘP RÀ NGHIỆP THÔN

Cả thôn cùng nhau kiến giải cho từng thành viên các trở ngại gặp phải trong quá trình RÀ NGHIỆP.

Trưởng thôn có thể sử dụng mẫu powperpoint của BTC dưới đây:

File mẫu tổng hợp vấn đề và kiến giải về bài tập rà nghiệp của thôn