GMK6 - BTVN 05 (DEADLINE 18:00, 5/8)

GMK6 - BTVN BUỔI 5 (#52)
  • THÔNG TIN HỌC VIÊN - BÀI TẬP ZALO
  • BỔ SUNG - ĐÀO SÂU DÒNG CHẢY CUỘC ĐỜI
  • TẢNG BĂNG CHÌM


[File trên máy tính (word, ppt, excel, pdf,...) HOẶC hình chụp bản viết ra giấy]
(Không bắt buộc)