GMK6 - BTVN 07

GMK6 - BTVN BUỔI 7 (#56)


(Lưu ý: nội dung đề bài thay đổi, tuần 2 khác tuần 1)