GMK6 - BTVN 08

GMK6 - BTVN BUỔI 8 (#57)


(Lưu ý: nội dung đề bài thay đổi, tuần 2 khác tuần 1)

ĐÚC KẾT VỀ ĐAM MÊ


ĐÚC KẾT VỀ SỞ TRƯỜNG


ĐÚC KẾT VỀ CÔNG CỤ RÀ NGHIỆP