[GMCĐ K4] BTVN 3 - DEADLINE 18H NGÀY 10/03/2022

COACH ĐNT - VECTOR (Bước 1 trong bảng kế hoạch 01 trang)

TÔI KỶ LUẬT VỚI CHÍNH TÔI

TÔI KHIÊM HẠ & SỬA MÌNH

TÔI TRUNG THỰC TỚI TẬN CÙNG

TÔI ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐỒNG ĐỘI

 

Lưu ý: Toàn bộ câu trả lời trong phần này là CỦA ĐỆ NHỊ THÂN

(Không phải của chính mình)