[GMK5] BTVN 1 - ĐỔ CUỘC ĐỜI RA GIẤY - DEADLINE 24H NGÀY 09/05/2022

Hãy làm bài tập này hết mình vì đây chính là dữ liệu để bạn phân tích ở các buổi sau. 

GMK5 BT1 ĐỔ CUỘC ĐỜI RA GIẤY